V razredih se učimo, v naravi se (na)učimo. Spodbujanje učenja na prostem

Datum

20. in 21. april 2022 (od 8. do 15. ure)

(Seminar se lahko zaradi objektivnih razlogov delno ali v celoti izvede na daljavo.)

Splošni opis

Učilnica v naravi kot pedagoški koncept učencem ponuja vsebine v zunanjem okolju in predstavlja podaljšek klasične učilnice. Učenje iz učbenikov ter spoznavanje okolja s pomočjo slik ni dovolj efektivno oziroma ne zajema celostnega izobraževanja. Otroci za razvoj v celovite osebnosti potrebujejo izkustveno učenje. Med učenjem izven šolskega poslopja poteka neposredna interakcija z naravo, doživljanje izkušenj je bolj povezano, učna snov pa pridobi na pomenu, če je obravnavana v naravnem okolju. Ena glavnih prednosti uporabe zunanjega okolja je, da otrokom zagotavlja prostor in prosto gibanje.

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

Učenje v naravi je bistveno za celostni razvoj učencev, saj:

 • ponuja priložnosti za raziskovanje;
 • omogoča pridobivanje neposrednih izkušenj;
 • spodbuja radovednost ter vključuje različne pristope k reševanju problemov v realnih situacijah;
 • razvija zmožnost prilagajanja različnim okoliščinam in krepi čut za skupinsko delo;
 • omogoča, da učenci postanejo bolj dovzetni za prepoznavanje nevarnosti in tveganj ter pozorni na spremembe, ki se dogajajo v naravi;
 • spodbuja skrb za okolje in družbeno odgovorno ravnanje ter spoštovanje do ljudi, narave in vsega, kar živi;
 • razvija samozavedanje, zaupanje in samospoštovanje;
 • omogoča razvoj komunikacijskih spretnosti;
 • pomaga pri gibalnem razvoju (tako pri fini kot grobi motoriki).

Izvajalci

Klemen Banko
koordinator Učilnice v naravi na OŠ Alojzija Šuštarja
Dragica Radojevič
učiteljica razrednega pouka na OŠ Alojzija Šuštarja
Mag. Petra Erjavec
učiteljica razrednega pouka na OŠ Alojzija Šuštarja
Uroš Kermavt
učitelj športa na OŠ Alojzija Šuštarja
Marko Novak
učitelj razrednega pouka na OŠ Alojzija Šuštarja
Helena Horvat
učiteljica razrednega pouka na OŠ Alojzija Šuštarja
Tina Žniderič
učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja
Nuša Arnež
učiteljica razrednega pouka na OŠ Alojzija Šuštarja

Vsebinski sklopi seminarja

 • Osnovne značilnosti učenja na prostem;
 • Družboslovje v učilnici v naravi;
 • Naravoslovje v učilnici v naravi;
 • Priprava učne vsebine;
 • Izvedba učnih ur;
 • Outdoor kosilo;
 • Refleksija in analiza.

Način dela na seminarju

Učitelji bodo na seminarju spoznali osnovna načela programa UVN, in sicer po korakih, ki so nujni za delo v učilnici na prostem. Ključna pri tem bo demonstracija primerov s strani učiteljev praktikov na delavnicah. Hkrati bodo imeli udeleženci seminarja priložnost, da tudi sami pripravijo in izvedejo primer konkretne učne ure v realnem okolju (razred).

Dodana vrednost seminarja

Eden od poudarkov Osnovne šole Alojzija Šuštarja je stik z naravo, učenje v naravnem okolju in razvijanje koncepta učilnice v naravi. Ob šolski stavbi je veliko zelenih površin, ki skupaj sestavljajo učilnico v naravi. To sta v osnovi:

 • šolski zelenjavni vrtički in sadovnjak,
 • šolska učilnica v naravi (prostor, ki v naravnem okolju nudi minimalne standarde za izvajanje pouka zunaj).

Izvajalci seminarja so učitelji na omenjeni osnovni šoli. Z veseljem bodo predstavili pridobljene izkušnje iz učilnice v naravi, ki bodo udeležencem v konkretno spodbudo za njihovo delo.

Cena seminarja

66,90 €

Točke za napredovanje

1 kreditna točka

Nekaj utrinkov preteklih izvedb

Prijava

Prijavite se preko KATIS-a.

Delite vsebino!