(Biti) drug z drugim v izzivih vključevanja migrantov v (slovenske) vzgojno-izobraževalne ustanove

Datum 

ODPOVEDANO

Četrtek, 12. oktober 2023, med 8.00 in 16.00  

Splošni opis 

Namen seminarja je opolnomočenje strokovnih delavcev za aktivno in enakovredno vključevanje priseljencev v naše vzgojno-izobraževalno okolje. Strokovni delavci se bodo podrobneje seznanili s problematiko migracij, begunstva in izseljenstva. Spoznavali bodo sodobne pedagoške pristope pri poučevanju slovenščine, seznanili se bodo z novimi modeli skupinskih in individualnih dinamik za opolnomočenje ciljnih ranljivih skupin za njihovo aktivno vključevanje v pouk, socialno okolje in za dvig motivacije za učenje. Strokovni delavci bodo ozavestili svojo vlogo v tem procesu, vlogo socialnega okolja vzgojno izobraževalne institucije in širšega lokalnega okolja. Skupaj bomo raziskovali najbolj ustrezne didaktične pripomočke, metode dela, vire in gradiva, ki jim bodo v pomoč pri njihovem delu in krepili tiste kompetence, ki jih pri delu z ranljivimi skupini najbolj potrebujejo. Poudarek bo tudi na didaktičnih pristopih s področja IKT. Vključeni strokovni delavci in druga zainteresirana laična bodo razvijali tudi različne veščine vseživljenjske karierne orientacije. Te metode dela bodo lahko prenesli tudi na svoje uporabnike. 

Cilji seminarja 

  • Seznaniti strokovne delavce s problematiko migrantstva, begunstva, izseljenstva. 
  • Soočiti strokovne delavce z njihovimi predsodki in stereotipi, jih izkustveno opremiti z veščinami za preseganje lastnih stereotipov in predsodkov ter opolnomočiti, da te metode dela prenesejo na svoje uporabnike. 
  • Opremiti strokovne delavce z učinkovitimi metodami dela za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov v socialno in učno okolje. 
  • Seznaniti strokovne delavce z najnovejšimi didaktičnimi metodami in pripomočki za učenje slovenščine. 

Izvajalki 

Nataša Hanuna
karierna svetovalka v Zavodu sv. Stanislava
Tjaša Plut
profesorica slovenščine na Škofijski klasični gimnaziji

Vsebinski sklopi seminarja 

  • Zgodbe, s katerimi se srečujemo, 
  • komunikacija z migranti, 
  • sprejemamo in dajemo, 
  • skupaj gremo do istega cilja. 

Način dela na seminarju 

Izhajamo iz predpostavke, da je najbolj učinkovito učenje preko izkušenj, pa vendar mora biti podana teoretska osnova. Učinkovito se nam zdi, da teorijo predstavi praktik, ki jo poveže tudi s prakso in se tako bolj približa realnosti udeležencev. Delavnični način pa udeležence postavi v središče dogajanja, jih izzove h konkretnemu reagiranju in s tem preko obvladanja frustrirajoče situacije (v tem primeru soočenje z lastnimi predsodki in stereotipi na eni strani, na drugi strani pa s frustracijo nemotiviranosti tujcev za učni proces) prispeva k izboljšanju učnega procesa. Preko vseh teh dejavnosti jih tudi senzibilizira za potrebe otrok in jim pomaga, da se v konkretnem delu vživijo v otroka ter se mu poskusijo približati z inovativnimi, učinkovitimi pristopi. Udeleženci bodo na seminarju spoznali praktično uporabo skupinskih in individualnih metod vključevanja marginalnih skupin, poučevanja v razredu z vključenimi učenci, ki ne razumejo slovensko in z motivacijskimi tehnikami za bolj aktivno participacijo slovensko negovorečih učencev, dijakov ali odraslih. S pomočjo kreativnih tehnik bodo ozaveščali svoje veščine in kompetence za vseživljenjsko karierno orientacijo. Te tehnike bodo lahko prenesli tudi na svoje uporabnike. 

Dodana vrednost seminarja 

Seminar največ novosti nudi pri poglabljanju in nadgradnji različnih elementov inkluzivne pedagogike za bolj uspešno vključevanje migrantov v učne procese ter razvijanje modelov aktivnega učenja za dvig motivacije za učenje učencev migrantov.

Urnik seminarja 

Urnik bo objavljen naknadno.

Točke za napredovanje 

0,5 kreditne točke 

Cena seminarja 

28,78 € (za samoplačnike izven VIZ 57,56 €) 

Prijava 

Prijavite se preko sistema KATIS

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

 

 

Delite vsebino!