Razum, srce in roke. Prednosti celostne pedagogike

Datum 

Četrtek in petek, 11. in 12. januar 2024, vsakič med 8.00 in 16.00

Splošni opis 

Z izrazom celostna pedagogika želimo zajeti tisto izkušnjo vzgajanja in poučevanja, ki v središče postavlja človeka kot telesno, duševno in duhovno bitje. Čeprav gre v veliki meri za pedagoška načela, ki so vtkana v človeka kot človeka, pa je vendarle danes težko najti prostor za njihovo polno udejanjanje. Spoznavanju s primeri dobrih praks in medsebojnemu deljenju le teh se posveča pričujoči program.  

Na njem se bomo podrobneje posvetili osnovnim konceptom in načelom, ki jim sledimo v celostnem pedagoškem pristopu. Posvetili se bomo tudi položaju mladih in predvsem njihovemu duševnemu značaju ter iz tega izvirajoče ustvarjalne človeške narave. Dotaknili pa se bomo tudi specifičnima psihološkima temama človeške inteligence in potreb. Na primerih pozitivne izkušnje celostne pedagoške metode, se bomo posvetili področju glasbe, spremljanja mladih in njihovega sobivanja v šolski skupnosti. 

V vseh posameznih vsebinskih delih seminarja bomo izhajali iz praktičnih primerov dobrih praks. 

Cilji seminarja 

Udeleženci bodo: 

 • seznanjeni s temeljnimi koncepti celostne pedagogike,  
 • izkusili okolje celostne vzgoje,  
 • pridobili nekatere kompetence za soočanje s sodobnimi izzivi v šoli,  
 • spoznali in izmenjali dobre prakse s področja celostne pedagogike,  
 • usvojili nekatere inovativne tehnike poučevanja. 

Izvajalci 

mag. Bernarda Stenovec
Profesorica umetnostne zgodovine na Škofijski klasični gimnaziji in vodja razstavnih dejavnosti v Zavodu sv. Stanislava
Marko Weilguny
Raziskovalec na Inštitutu za raziskave in evalvacijo šolstva
Damijan Močnik
Umetniški vodja glasbenih dejavnosti v Zavodu sv. Stanislava in docent na Akademiji za glasbo
dr. Tadej Rifel
Samostojni raziskovalec in učitelj v Zavodu Kajžica, montessori za male in velike
Nataša Hanuna
Karierna svetovalka v Zavodu sv. Stanislava
Klemen Čeligoj
Svetovalni delavec na OŠ Alojzija Šuštarja
Špela Avšič
ravnateljica Vrtca Dobrega pastirja
Katja Muhič
vzgojiteljica v Vrtcu Dobrega pastirja
Petra Avbelj
vzgojiteljica v Vrtcu Dobrega pastirja

 Vsebinski sklopi seminarja 

 • Šolski prostor pred izzivi časov,
 • Mladi v precepu pričakovanj in sanj,
 • Celostna pedagogika med idejo in realnostjo,
 • Inteligentnost in ustvarjalnost v šoli,
 • Človekove potrebe in motivacija,
 • Glasba kot izraz celostnosti bivanja,
 • Spremljanje celostnega razvoja mladih,
 • Vloga skupnosti pri osebnem razvoju.

Način dela na seminarju 

Pridobljeno znanje na seminarju bodo udeleženci prejeli s sledečimi pristopi: 

 • tematska predavanja z diskusijo, 
 • interaktivne delavnice, 
 • inovativne metode dela v skupini,
 • preizkušanje pedagoških modelov in metod. 

Tematska predavanja bodo udeležence uvedla v določen problemski sklop s tem, s čimer jim bodo posredovala osnovna znanja s strokovnega področja. Udeleženci bodo imeli po predavanju priložnost izraziti svoje mnenje in morebitne pomisleke ter nasploh še dodatno poizvedeti o določeni temi v zato namenjenem času za diskusijo. S tem bo dan celosten odgovor (akcija-reakcija) na splošno vprašanje: “Kaj?” 

Interaktivne delavnice, ki bodo izvedene na podlagi inovativnih metod dela v skupini, bodo udeležence uvedle v praktične vidike poprej teoretično predstavljenega tematskega sklopa. Tukaj bodo imeli udeleženci ne samo priložnost za še bolj neposreden odziv, ampak bodo v medsebojni interakciji drug drugega motivirali in si posredovali dosedanje izkušnje s področja celostne pedagogike. S tem bomo dosegli opolnomočenje posameznikov (interakcija) in odgovor na splošno vprašanje: “Kako?” 

Seminar bo potekal v okolju, kjer deluje več pedagoško vzgojnih enot (vrtec, osnovna šola, glasbena šola, gimnazija, dijaški dom). To bo priložnost, da bodo udeleženci tekom programa lahko postali tudi opazovalci nekaterih dejavnosti, kjer se uresničujejo principi celostne pedagogike. Opolnomočenju posameznikov bo dodan vidik realne prakse, ki bo še utrdil zavest o možnostih udejanjanja idealov celostne pedagogike. 

Pri nekaterih delavnicah bodo imeli udeleženci priložnost, da tudi sami preizkusijo določene modele in metode, ki jih bodo lahko uporabili pri svojem vzgojno izobraževalnem delu. S tem bodo udeleženci lahko preverili svoje zmogljivosti za doseganje ciljev celostne pedagogike, in sicer tudi kot konkreten odgovor na sodobne izzive pedagoškega dela. 

Dodana vrednost seminarja 

Gre za naš temeljni seminar, ki ga izvajamo že sedmo šolsko leto zapored in vedno naleti na zelo pozitiven odziv. Udeleženci torej veliko prejmejo za svoj strokovni in tudi osebni pedagoški razvoj. Pridobljeno znanje in izkušnje na seminarju so koristne na področju vseh učnih predmetov, saj gre za spodbujanje določene zavesti o pomembnosti celostne obravnave posameznika v stiku s samim seboj in z okoljem ter družbo, v kateri živimo. Po drugi strani pa bodo tudi udeleženci drug drugemu podajali znanje in izkušnje. Izhajamo namreč iz prepričanja, da je v naši šolski praksi že veliko dobrih primerov celostne pedagogike, le da jih morda ne prepoznamo in niti ne poimenujemo tako. 

Urnik seminarja 

četrtek, 11. 1. 2024
7.30–8.00: Zbiranje ob kavi in piškotih
8.00–9.30: Šolski prostor pred izzivi časov (Marko Weilguny)
9.30–9.45: Odmor
9.45–11.15: Človekove potrebe in motivacija (Klemen Čeligoj)
11.15–11.30: Odmor
11.30–13.00: Celostna pedagogika med idejo in realnostjo (Tadej Rifel)
13.00–13.45: Kosilo
13.45–15.15: Celostna obravnava nadarjenih učencev (Klemen Čeligoj)
15.15–15.30: Zaključek 1. dne seminarja

petek, 12. 1. 2024
7.30–8.00: Zbiranje ob kavi in piškotih
8.00–9.30: Glasba kot izraz celostnega bivanja (Damijan Močnik)
9.30–9.45: Odmor
9.45–11.15: Vloga skupnosti pri osebnem razvoju (Petra Avbelj, Špela Avšič, Katja Muhič)
11.15–11.30: Odmor
11.30–13.00:V loga umetnosti pri celostnem razvoju mladih (Bernarda Stenovec)
13.00–13.45: Kosilo
13.45–15.15: Spremljanje celostnega razvoja mladih (Nataša Hanuna)
15.15–15.30: Zaključek seminarja

Točke za napredovanje 

1 kreditna točka 

Cena seminarja 

66,52 € (za samoplačnike izven VIZ 133,04 €)

Prijava

Prijavite se preko sistema KATIS

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Delite vsebino!