Tkanje vezi v vrtčevski (in šolski) skupnosti. Gradnja skupnosti v teoriji in praksi

Datum 

Sobota, 13. maj 2023, med 8.00 in 15.30 

(Seminar se lahko zaradi objektivnih razlogov delno ali v celoti izvede na daljavo.) 

Splošni opis in cilji seminarja 

Seminar bo predstavil prednosti delovanja v duhu skupnosti, in sicer s pomočjo primerov dobrih praks povezovanja in delovanja. Izvajalci praktiki bodo predstavili pomen in načine uresničevanja tega, kako se gradi skupnost na ravni kolektiva, skupine otrok in odnosa do širše skupnosti (starši, stari starši, lokalna skupnost).  

Na seminarju bo šlo za preplet teoretične osmislitve pomena skupnosti za celostno vzgojo otrok, predvsem pa za prikaz uresničevanja tega ideala na primeru vrtčevske skupnosti. Vsebina seminarja vsekakor prinaša spoznanja in spodbude tudi za skupine starejših otrok in učencev. 

Cilji seminarja 

  • Udeleženci bodo spoznali temeljne značilnosti skupnosti, primere delovanja skupnosti iz zgodovine. S tem se bodo zavedali pomena vzgojne skupnosti za dobrobit celotne družbe. 
  • Udeleženci na seminarju bodo pridobili konkretne izkušnje, kako graditi skupnost v izobraževalni ustanovi na ravni kolektiva, otrok, staršev in okolja. 
  • Udeleženci seminarja bodo opolnomočeni za različne načine delovanja, ki spodbujajo gradnjo skupnosti v vzgojni in izobraževalni ustanovi. 
  • Udeleženci se bodo zavedali pomena skupnosti za dobrobit celotnega kolektiva. 
  • Udeleženci bodo spodbujeni, da pridobljeno znanje in veščine uporabijo v lastni pedagoški praksi in strokovnem delu. 

Izvajalke

Petra Avbelj
vzgojiteljica v Vrtcu Dobrega pastirja
Špela Avšič
ravnateljica Vrtca Dobrega pastirja
Katja Muhič
vzgojiteljica v Vrtcu Dobrega pastirja
Urška Ulčar
vzgojiteljica v Vrtcu Dobrega pastirja
Ines Vodopivec
vzgojiteljica v Vrtcu Dobrega pastirja
Katarina Žmuc
vzgojiteljica v Vrtcu Dobrega pastirja

Vsebinski sklopi seminarja 

  • Osnovne značilnosti delovanja in pomena skupnosti, 
  • gradnja skupnosti, 
  • skupnost v kolektivu, 
  • skupnost otrok, 
  • skupnost staršev in stik z zunanjim okoljem. 

Način dela na seminarju 

Izvedba bo temeljila na teoretičnih izhodiščih in praktičnih primerih, ki bodo odražali možnosti delovanja skupnosti vzgojno izobraževalne ustanove kot celote, kolektiva, otrok, staršev in okolja. V teoretičnem delu bodo udeleženci seminarja spoznali osnovne značilnosti/temeljni pomen skupnosti v človeškem in tudi živalskem svetu. V praktičnem delu pa bo šlo za predstavitve konkretnega načina dela, predvsem z vidika uspešnih praks v enem izmed vrtcev. Praktični prikazi bodo izvedeni z aktivnim sodelovanjem udeležencev. S pomočjo predstavitve prednosti življenja in vzgoje v skupnosti, bodo udeleženci spodbujeni k uporabi/izvajanju pridobljenih znanj. 

Dodana vrednost seminarja 

Program omogoča posodabljanje, saj z zmožnostjo sodelovanja v skupnosti ter gradnjo skupnosti pozitivno prispevamo k boljšemu udejstvovanju v skupni/razredu. Drug drugega z lastnim znanjem lahko bogatimo, mu pomagamo k profesionalni in osebni rasti. V sodelovanju lahko dosegamo višje in raznolike cilje. 

Izvedba bo praktično naravnana, kar pomeni, da bo mogoče pridobljeno znanje oziroma primere dobrih praks sodelovanja prenesti v delovni proces takoj po končanem izobraževanju. Izvedba bo primer prikaza skupnega delovanja, torej bo že sama po sebi prikaz delovanja v luči skupnosti, medsebojnega sodelovanja, iskanja najboljših in raznolikih možnosti. 

Izvedba odpira pot k razmišljanju in iskanju možnosti delovanja in posredovanja znanja širše, usmerjeno navzven, izven možnosti, ki jih prinaša delovanje “zgolj” znotraj skupine, razreda. 

Točke za napredovanje 

0,5 kreditne točke 

Cena seminarja 

26,94 € (za samoplačnike izven VIZ 53,88 €)

Prijava 

Prijavite se preko sistema KATIS 

Delite vsebino!