Od jezikovnega izziva k rešitvi: učinkovita raba sodobnih jezikovnih priročnikov in tehnologij v šoli

Datum

Torek, 19. september 2023, med 8.00 in 16.00  

Splošni opis

Z jezikom smo ves čas v stiku, v njem se sporazumevamo, poučujemo, se učimo in znanje tudi preverjamo. Je osnovno orodje večine učečih (se), zato je smiselno, da jeziku in razvijanju sporazumevalne zmožnosti namenimo dovolj priložnosti. Eden izmed temeljnih ciljev razvite sporazumevalne zmožnosti je učinkovita in ustrezna raba jezika, ki prav gotovo obsega tudi slovnično, pravopisno in slogovno ustrezna besedila. Ker se jezik ves čas spreminja, s tem pa tudi njegova norma, je prav, da se učitelji ves čas seznanjajo s spremembami in novostmi v slovenskem knjižnem jeziku ali povedano drugače, da znajo pravilno in smiselno tvoriti besedila. Le tako bodo namreč lahko primeren vzor učencem in dijakom, ki jih poučujejo. Na seminarju se bomo posvetili predstavitvi novosti, ki jih prinašata nova nastajajoča jezikovna priročnika eSSKJ in ePravopis, udeležencem pa bomo predstavili tudi najrazličnejša orodja in priročnike, s katerimi si lahko pomagajo pri razvijanju svoje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku, posledično pa tudi pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti učencev in dijakov. Na podlagi vnaprej pridobljenih konkretnih besedil učiteljev se bomo posvetili jezikovnim izzivom, s katerimi se učitelji soočajo, in opozorili na najpogostejše napake v šolskem prostoru. Na seminarju se bodo udeleženci spoznali tudi s konkretno (naprednejšo) uporabo slovarjev na portalih Fran in Franček, jezikovnih korpusov in drugih jezikovnih virov, ki jih bodo nato na podlagi na novo usvojenega znanja uporabili pri konkretnih jezikovnih vprašanjih. Ker bo delo zastavljeno delavnično, bo veliko priložnosti za krepitev najrazličnejših kompetenc (uporaba IKT, kritično razmišljanje, raziskovalno delo itd.).  

Cilji seminarja

Udeleženci bodo:   

  • osvežili slovnično-pravopisno znanje udeležencev programa na podlagi konkretnih besedil učiteljev, 
  • seznanjeni z novostmi, ki jih prinašata nova slovarja eSSKJ in ePravopis, ter z novimi pravili v nastajajočem Pravopisu 8.0, 
  • opremljeni z novim znanjem glede uporabe sodobnih jezikovnih priročnikov in tehnologij (slovarji, korpusi), 
  • spodbujeni k samostojnemu reševanju jezikovnih izzivov na podlagi na novo usvojenega znanja ter s tem spodbujati razvijanje sporazumevalne zmožnosti.  

Vsebinski sklopi seminarja

  • Pravopisne novosti v Pravopisu 8.0 in sodobni jezikovni priročniki 
  • Konkretni jezikovni izzivi, s katerimi se soočamo v šoli 
  • Uporaba sodobnih digitalnih jezikovnih priročnikov in virov (korpus) 
  • Razvijanje sporazumevalne zmožnosti prek uporabe digitalnih portalov 

Izvajalki

Tjaša Plut
profesorica slovenščine na Škofijski klasični gimnaziji
dr. Manca Černivec
asistentka z doktoratom v Pravopisni sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša

Način dela na seminarju

Na seminarju se bomo posvetili predstavitvi novosti, ki jih prinašata nova nastajajoča jezikovna priročnika eSSKJ in ePravopis, udeležencem pa bomo predstavili tudi najrazličnejša orodja in priročnike, s katerimi si lahko pomagajo pri razvijanju svoje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku, posledično pa tudi pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti učencev in dijakov. Na podlagi vnaprej pridobljenih konkretnih besedil učiteljev se bomo posvetili jezikovnim izzivom, s katerimi se učitelji soočajo, in opozorili na najpogostejše napake v šolskem prostoru. Na seminarju se bodo udeleženci spoznali tudi s konkretno (naprednejšo) uporabo slovarjev na portalih Fran in Franček, jezikovnih korpusov in drugih jezikovnih virov, ki jih bodo nato na podlagi na novo usvojenega znanja uporabili pri konkretnih jezikovnih vprašanjih. Ker bo delo zastavljeno delavnično, bo veliko priložnosti za krepitev najrazličnejših kompetenc (uporaba IKT, kritično razmišljanje, raziskovalno delo itd.). 

Urnik seminarja 

8.00–8.15: Prihod in registracija udeležencev, uvodni pozdrav
8.15–9.45: Uvod, pregled dela na seminarju, predstavitev nastajanja novih pravopisnih pravil, uvod v konkretne jezikovne izzive (obe predavateljici, 2 PU)
9.45–10.00: Odmor, kava
10.00–11.15: Konkretni jezikovni izzivi, s katerimi se soočamo v šoli, ter osvežitev pravopisnega znanja 1  (obe predavateljici, 2PU)
11.15–11.30: Odmor, kava
11.30–13.00:  Konkretni jezikovni izzivi, s katerimi se soočamo v šoli, ter osvežitev pravopisnega znanja 2 uvod v delo s sodobnimi digitalnimi jezikovnimi priročniki in viri (jezikovnimi orodji) (obe predavateljici, 2 PU)
13.00–13.45: Odmor za kosilo
13.45–15.15: Razvijanje sporazumevalne zmožnosti prek uporabe sodobnih digitalnih jezikovnih priročnikov in virov (obe predavateljici, 2 PU)
15.15-16.00: Vprašanja, evalvacija, zaključek

Točke za napredovanje

0,5 kreditne točke

Cena 

32,96 € (za samoplačnike izven VIZ 65,93 €)

Prijava

Prijavite se preko sistema KATIS

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Delite vsebino!