Od sobivanja do inkluzije

Datum 

Sreda, 12. april 2023, med 8.00 in 15.30 

(Seminar se lahko zaradi objektivnih razlogov delno ali v celoti izvede na daljavo.) 

Splošni opis 

Strokovni delavci se bodo na seminarju spoznali z osnovnimi načeli inkluzivne pedagogike in z različnimi vidiki dela z učenci s posebnimi potrebami. Strokovni delavci bodo spoznali osnove metode in oblike dela z omenjenimi učenci, s poudarkom na delu z učenci z avtistično motnjo. Preko praktične predstavitve bodo spoznali različna gradiva in učne pripomočke za delo z otroki z avtistično motnjo. 

V nadaljevanju bodo na seminarju spoznali osnovna načela inkluzivne pedagogike ter se seznanili z različnimi oblikami inkluzivnih metod dela. Preko predstavitve projekta sodelovanja Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana in Osnovne šole Alojzija Šuštarja bodo spoznali več praktičnih oblik dela. 

Cilji seminarja 

 • Seznanitev z osnovnimi načeli inkluzivne pedagogike. 
 • Seznanitev z različnimi vidiki, strategijami in metodami dela z učenci s posebnimi potrebami, s posebnim poudarkom na delu z učenci z avtistično motnjo. 
 • Predstavitev sodelovanja Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana in Osnovne šole Alojzija Šuštarja ter delovanje inkluzivnih oddelkov za otroke z avtistično motnjo in govorno-jezikovno motnjo.
 • Predstavitev metod in strategij vključevanja otrok s posebnimi potrebami v razred. 
 • Razumevanje vloge svetovalne službe. 
 • Razumevanje vloge učitelja – prednosti in izzivi, premagovanje strahov. 

 Izvajalci 

Helena Nagode
svetovalna delavka na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja, delo z otroki s posebnimi potrebami v sodelovanju med OŠAŠ in ZGNL
Tina Žniderič
učiteljica razrednega pouka na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja, delo z otroki s posebnimi potrebami v sodelovanju med OŠAŠ in ZGNL
Marko Novak
učitelj razrednega pouka na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja, delo z otroki s posebnimi potrebami v sodelovanju med OŠAŠ in ZGNL
Katka Novak
svetovalna delavka na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja, delo z otroki s posebnimi potrebami v sodelovanju med OŠAŠ in ZGNL
Mojca Sečkar
učiteljica plesa in OPB na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja, delo z otroki s posebnimi potrebami v sodelovanju med OŠAŠ in ZGNL

Vsebinski sklopi seminarja 

 • Učenec s posebnimi potrebami – delo in inkluzija. 
 • Inkluzivna oddelka za otroke z AM in GJM (ZGNL) na OŠ Alojzija Šuštarja – primer dobre prakse. 
 • Sem sam – individualno delo z otrokom z avtističnimi motnjami. 
 • Sem v razredu – inkluzija med sovrstniki. 
 • Sem v šoli – različnost nas bogati. 
 • Sem v zbornici – spreminjam družbo. 

Način dela na seminarju 

Strokovni delavci bodo na programu spoznali različne oblike in metode dela z učenci s posebnimi potrebami ter različne inkluzivne metode dela. Pri poglabljanju zanj s tega področja bo ključna predstavitev praktičnih primerov dela ter učnih gradiv in pripomočkov. Inkluzivna znanja bodo poglabljanji preko predstavitve praktičnih primerov inkluzije. 

Dejavnosti, s katerimi bomo dosegli cilje: 

 • predstavitev metod in oblik dela, 
 • predstavitev učnih pripomočkov in gradiv, 
 • ogled prostorov, gradiv, pripomočkov, 
 • predstavitev projekta ZGNL-OŠAŠ. 

Dodana vrednost seminarja 

Program ponuja vrsta možnosti za poglabljanje specialno-pedagoški znanj, ki jih lahko uporabimo tako pri skupinskem kot individualnem delu. Omogoča prenašanje inkluzivnih znanj na vse ravni vzgojno-izobraževalnega dela. Cilji bodo doseženi preko konkretne predstavitve projekta inkluzivnega delovanja med ZGNL in OŠAŠ ter drugih inkluzivnih praks. Preko konkretnih predstavitev bodo udeleženci lahko iskali lastne rešitve za inkluzivno delovanje v svojem okolju ter prenašali inkluzivno naravnanost v svojo prakso. 

Točke za napredovanje 

0,5 kreditne točke 

Cena seminarja 

24,10 € (za samoplačnike izven VIZ 48,20 €)

Prijava 

Prijavite se preko sistema KATIS

Delite vsebino!