Glas učenca. Participativni načini poučevanja in učenja

Datum

4. (od 8. do 15. ure) in 30. (od 13. do 20. ure) maj 2022

(Seminar se lahko zaradi objektivnih razlogov delno ali v celoti izvede na daljavo.)

Splošni opis

S programom želimo spodbuditi sodelovalne oziroma participativne pristope učenja in poučevanja v šolskem razredu in tudi v drugih vzgojno-izobraževalnih prostorih (vrtcih, dijaških domovih idr.). Program je zasnovan celostno, saj učiteljem in drugim pedagoškim delavcem omogoča, da z uporabo sodelovalnih pristopov učencem in dijakom omogočijo vključujoče pristope učenja, sodelovanja in so-ustvarjanja, tako znotraj rednega šolskega pouka kot tudi v okviru ostalih vzgojno-izobraževalnih oblik dela, ki potekajo v okviru šole oziroma drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov. Ko učencem in dijakom omogočimo, da se resnično ‘sliši njihov glas’, jim omogočimo, da razvijejo ključne kompetence in pomembne socialne veščine, učenje pa poteka na sodelovalen, izkustven in inovativen način.

Zakaj izbrati ravno ta seminar?

Udeleženci programa bodo:

 • Spoznali, kako učence in dijake aktivno vključiti v proces učenja in jim omogočiti večjo participacijo,
 • raziskali, kako skupaj z učenci in dijaki so-ustvarjati učne ure, projekte in šolski vsakdanjik,
 • pridobili izkušnjo, kako učencem in dijakom omogočiti, da so pri učenju bolj kreativni, inovativni in bolj zavzeti,
 • spoznali, kako lahko krepijo socialne veščine učencev in dijakov za boljši uspeh v šoli in kasneje na trgu dela,
 • spoznali, kako se spremeni vloga učitelja, ko v svoje delo in poučevanje vključi sodelovalne oziroma participativne pristope,
 • raziskali pomen zaupanja, poguma in strahu ter procesni naravnanosti, ko odpremo prostor za nov način poučevanja.

Izvajalci

Petra Založnik
pedagoginja in sociologinja kulture, fasilitatorka in nosilka izobraževanj s področja sodelovanja in vodenja skupin ter skupinskih procesov
Mag. Alenka Oblak
mag. znanosti s področja antropologije in socialna pedagoginja, izobraževalka in fasilitatorka v neformalnem izobraževanju

Vsebinski sklopi seminarja

 • Uvod v sodelovalne pristope in pomen varnega in spodbudnega učnega okolja;
 • Štiri prakse sodelovanje in izmenjava dobrih praks po metodi Appreciative Inquiry;
 • Metoda Svetovne kavarne in integracija metode v šolski prostor;
 • Glas učenca in vloga učitelja;
 • Kako načrtovati pouk in odpreti prostor za sodelovalne metode poučevanja;
 • Pomen razvoja socialnih veščin pri učencih in dijakih;
 • Vprašanja z močjo: kako podpirati ustvarjalnost, kritično razmišljanje, reševanje problemov na inovativen način;
 • Odprti prostor in integracija metode v šolski prostor;
 • Refleksija izobraževanja in načrtovanje nadaljnjih korakov.

Način dela na seminarju

Na izkustvenem izobraževanju bodo udeleženci skozi diskusije, sodelovalne metode dela, preko svojih konkretnih primerov ter spoznavanja osnovnih predpostavk sodelovalnih pristopov raziskali, kako v šolski prostor (razred, projektno delo, tabore, vzgojne skupine, ipd.) in v sam učni proces vnesti več sodelovanja, vključenosti in resničnega so-ustvarjanja učencev in dijakov. Udeleženci bodo na izobraževanju preizkusili nove metode ter razmislili, kako jih lahko uporabijo pri svojem delu z učenci in dijaki, povabljeni pa bodo tudi, da se sami preizkusijo v vlogi t.i. facilitatorjev posameznih metod.

Dodana vrednost seminarja

Program predstavlja predvsem možnost uporabe inovativnega načina učenja in poučevaje znotraj različnih učnih okolij kot tudi znotraj predmetnih kurikulumov ter interdisciplinarnih predmetnih sklopov po celi vertikali vzgoje in izobraževanja.

Program nudi tudi možnost sodelovalnega oziroma participativnega učenja in poučevanja tako na področju disciplinarnega znanja premetov kot tudi medpredmentega in interdisciplinarnega povezovanja in sodelovanja med predmeti. Sodelovalne in participativne oblike učenja učencem in dijakom omogočijo, da je osvojeno zanje resnično izkustveno in trajnostno. Uporaba sodelovalnih pristopov v šolskem prostoru prispeva tudi k razvoju socialnih in metakognitivnih veščin, ki so pomemben gradnik vsakega predmetnega področja in medpredmetnih povezav.

Cena seminarja

64,60 €

Točke za napredovanje

1 kreditna točka

Nekaj utrinkov preteklih izvedb seminarjev za pedagoške delavce

Prijava

Prijavite se preko KATIS-a.

Delite vsebino!